KUIFLEEUWERIK

De kuifleeuwerik leek uit Nederland verdwenen, tot in november van dit jaar (2019) er een exemplaar in de stad Apeldoorn werd gespot. In de winkelstraat. In de dagen/weken daarna was hij rond het station te vinden. Dat klinkt vreemd, maar voor de "kuif" wordt niet voor niks ook wel de straatleeuwerik genoemd. In mijn exemplaar van "Wat vliegt daar?" (Dr. W. H. van Dobben, 13e druk) is te lezen: "Geregeld te vinden in buitenwijken van steden op bouwterrein, straatwegen, rangeerterreinen. Broedt daar ook, naar verluid zelfs op platte daken.".

Geregeld staat er. Tja, dat was 1962....

CRESTED LARK

The Crested Lark seemed to have disappeared from the Netherlands, until a specimen was spotted in the city of Apeldoorn in November of this year (2019). In the shopping street. In the days / weeks thereafter you could find it around the railway station. That sounds strange, but it explains why the Dutch nicknamed it  'straatleeuwerik" which means, lark of the streets. In my copy of the book "Wat vliegt daar?" (Dr. W.H. van Dobben, 13th edition) can be read: "Regularly found in suburbs of cities on building site, street roads, marshalling grounds. Also breeds there, reportedly even on flat roofs.".

It says regularly. Well, that was 1962 ....


PATRIJS

De Patrijs is een standvogel die ernstig bedreigd is (rode lijst). De soort werd lang geleden in zijn verspreidingsgebied ook uitgezet voor de jacht. Het is echter niet de jacht (die sinds 1998 gestopt is), maar de veranderingen in de landbouw die hoofdoorzaak zijn van de achteruitgang die in heel West-Europa nog steeds plaatsvindt. Schaalvergroting, veranderde gewaskeuze, gebruik van bestrijdingsmiddelen en andere factoren beroofden de patrijzen van broedplekken, schuilplaatsen en voedsel. Patrijzen zijn monogaam, leven in paren. Een nest kan wel tot 20 eitjes bevatten. Normaal zijn ze lastig te spotten, maar in de sneeuw vallen ze op door hun prachtige kleuren.

GREY PARTRIDGE

The Partridge is a resident bird that is seriously threatened (red list). Long ago the species was restocked in its habitats for hunting. However, it is not the hunt (which has stopped since 1998), but the changes in agriculture that are the main cause of the decline that is still taking place all over Western Europe. Increased scale, changed crop selection, use of pesticides and other factors deprived the partridges of breeding grounds, shelters and food. Partridges are monogamous, so live in pairs. A litter can contain up to 20 eggs. Usually hard to spot, but in the snow they stand out because of their beautiful colors.


KOLIBRIEVLINDER ~ Macroglossum stellatarum

Deze grote pijlstaart kan worden aangetroffen in warme klimaten in Europa, Noord-Afrika en Azië. Het is een sterke vlieger die in de zomer wijdverspreid is, maar het overleeft zelden de winter in de noordelijke breedtegraden. In Nederland een zeer algemene trekvlinder die in wisselende aantallen per jaar in het hele land kan worden waargenomen. Hij is genoemd naar zijn lange slurf (stro-achtige mond) en zijn zweefgedrag, die, vergezeld van een hoorbaar zoemgeluid, een opmerkelijke gelijkenis geeft met een kolibrie terwijl het bloemen bezoekt om zich te voeden met nectar.

HUMMINGBIRD HAWK-MOTH ~ Macroglossum stellatarum

This large sphingid moth can be found in warm climates in Europe, North Africa, and Asia. It is a strong flier, dispersing widely in the summer but it rarely survives the winter in northern latitudes. In the Netherlands a very general migratory butterfly that can be observed in varying numbers per year throughout the country. It is named for its long proboscis (straw like mouth) and its hovering behavior, which, accompanied by an audible humming noise, give it remarkable resemblance to a hummingbird as it visits flowers to feed on nectar.


HEIVLINDER ~ HIPPARCHIA SEMELE

De heivlinder is vrij schaars. Ze komt alleen in Europa voor, met uitzondering van het noorden van Scandinavië en Finland. Je kunt ze vinden op open heidegronden, in de duinen, open grote bossen en andere open droge vegetaties. Deze soort overwintert als klein rupsje. De rups verpopt in een holletje in de grond dat bekleed wordt met een zijden spinsel. De vlinder zit vaak op open plekjes in de vegetatie.

GRAYLING ~ HIPPARCHIA SEMELE

The Grayling is quite scarce. It is found only in Europe, except the North of Scandinavia and Finland. You can find them on open heathlands, in the dunes, open large forests and other open dry vegetation. This species overwinters as a small beetle. The caterpillar pupates in a hole in the ground that is lined with a silk spinning. The butterfly is often on open spots in the vegetation.


WATERSNIP

De watersnip is een middelgrote steltloper met korte groenige poten en een erg lange donkere snavel (5.5–7 cm). Broedt in moerassen, veengebieden en natte weilanden met korte, dichte vegetatie. Tijdens trek en in de winter ook in modderpoelen, sloten, inlagen, etc. Vaak in kleine groepjes zoals de snip op de foto deel uitmaakte van een groepje van 5. Vertrouwt op z’n schutkleur, maar vliegt toch roepend op wanneer hij tot op een meter of 10-15 genaderd wordt.

COMMON SNIPE

The Common Snipe is a medium-sized wader with short greenish-grey legs and a very long straight dark bill (5.5–7 cm). The breeding habitat is marshes, tundra and wet meadows. During migration and in winter also in mud puddles, ditches, laminated, etc. Often in small groups like the snipe in the photo that that was part of a group of 5. Relying on its camouflage, but flies away when he is approached up to 10-15 meters.


GROTE KRUISBEK ♂

De grote kruisbek is een zeldzame gast in Nederland. Broedt in Oost- en Noord-Europa. Het is een grote, krachtige vink die een diepe papegaaiachtige snavel heeft en een scherp gevorkte staart. Het mannetje is oranje tot rood met wat donkerdere vleugels en staart, het vrouwtje is olijfgroen of grijs. Het lijkt erg op de kruisbek: de snavelstructuur en de onderscheidende, diepe oproep is de meest betrouwbare manier om ze te scheiden.

PARROT CROSSBILL ♂

The Parrot Crossbill is rare guest in the Netherlands. Breeds in East and Northern Europe. It's a large, powerful finch that has a deep parrot-like bill and a sharply forked tail. The male is orange to red with dusky wings and tail, the female is olive-green or grey. It is very similar to the Crossbill: the bill structure and the distinctive, deeper call is the most reliable way to separate them.


BRUINRODE HEIDELIBEL ♀ 

De bruinrode heidelibel is een zeer algemeen voorkomende libelle. De gelijkenis met de steenrode heidelibel is groot. Deze laatste heeft een 'snor' en een langere schouderstreep. Om maar een tweetal verschillen te noemen.

COMMON DARTER ♀

The Common Darter is a very common dragonfly. The resemblance to the Moustached Darter is great. The latter has a moustache (well, the name gives it away doesn't it) and the shoulder stripe is longer. Just to name two differences.


IJSELMEER

Het IJsselmeer heeft een oppervlakte van 1.100 km2 en is het grootste meer in Nederland. Dit meer was vroeger de Zuiderzee maar is door de bouw van de Afsluitdijk in tot een meer gemaakt. Verschillende rivieren voeden het IJselmeer, zoals de Amstel, de Rijn, de Vecht en de IJssel.

IJSELMEER

The IJsselmeer has an area of 1.100 km2 and is the largest lake in the Netherlands. This lake was formerly the Zuiderzee but was made into a lake by the construction of the Afsluitdijk. Several rivers feed the IJselmeer, such as the Amstel, the Rhine, the Vecht and the IJssel.


KNEU ♂ ♀

De kneu is een kleine en sociale vink. Rusteloos en actief. Ze fotograferen is daardoor niet altijd even gemakkelijk... Ze zijn het hele jaar in ons land te vinden. In de winter in grote groepen en tijdens het broedseizoen in kleinere losse kolonies. Het voorhoofd en de borst van het mannetje (rechts) zijn in de broedtijd roodgekleurd. Een deel trekt ’s winters naar het Middellandse zeegebied, maar de populatie wordt aangevuld met kneuen uit Noord-Europa.

LINNET ♂ ♀

The Linnet is a small and social finch. Restless and active. To photograph them is therefore not always that easy... They remain all year in our country. In the winter in large groups and during the breeding season in small loose colonies. The forehead and chest of the male (right) are coloured red in the breeding season. In the winter a part migrates to Mediterranean, but the population is supplemented by finches from Northern Europe.


GRASMUS

Deze mannelijke grasmus, hier gefotografeerd in mei 2017, gebruikt zijn beste repertoire om indruk te maken op de dames. Eerder dan de vrouwtjes teruggekomen uit Afrika begint hij met het in (doorn-)struiken bouwen van prachtige diepe cup-vormige nesten met behulp van gras en wortels. Het zijn de vrouwtjes die vervolgens een nest kiezen en dat afmaken. Rond oktober vertrekken ze weer naar gebieden ten zuiden van de Sahara, om na de winter, medio april, weer terug te keren naar Nederland.

WHITETHROAT

This male Whitethroat, here photographed in May 2017, is using his best repertoire to impress the ladies. Returning from Africa earlier than the females, he starts building several deep cup-shaped nests wedged in shrubs, using grass and roots. Around October they leave again to areas south of the Sahara. After the winter, mid april, the will be back in the Netherlands.


ROODBORST 

Om de een of andere manier gebruiken we altijd het verkleinwoord voor de roodborst. Roodborstjes zorgen veelal voor een eigen territorium in bosrijk gebied. Hier is voldoende voedsel te vinden voor de dieren en er is meer beschutting tegen roofdieren.

Vanuit Noord-Europa krijgen we roodborsten die ook in Nederland overwinteren. Het zijn vooral deze die je dan in je tuin ziet.

EUROPEAN ROBIN

Somehow the Dutch always use the diminutive for the European Robin. They usually create their own territory in wooded areas. There is enough food for them and more shelter against predators.

From northern Europe we get Robins that hibernate in the Netherlands. These are mainly the ones that you will see in your garden.


RODE WOUW

De rode wouw is één van de weinige vogelsoorten, die bijna alleen in (Midden en West) Europa voorkomt. De grootste populaties zijn te vinden in Duitsland, Spanje en Frankrijk. Sinds 2010 broedt de rode wouw echter weer jaarlijks in Nederland. Afgelopen jaar (2016) is ongeveer een tiental broedparen geteld.

RED KITE

The Red Kite is one of the few bird species that occurs almost exclusively in (Middle and West) Europe. The largest populations can be found in Germany, Spain and France. Since 2010, however, the Red Kite is breeding annually in the Netherlands. Last year (2016) about ten breeding pairs were counted.


VINK ♂ ♀ 

De meeste vinken houden er maar één partner op na. Vaak blijven man en vrouw meerdere jaren samen. Het vrouwtje is verantwoordelijk voor de nestbouw, het uitbroeden van de eieren en neemt het gros van de voederbeurten voor haar rekening. De meeste vinken hebben één legsel per jaar, goed voor vier tot vijf eieren.

CHAFFINCH ♂ ♀ 

Most Finches have just one partner. Man and woman often stay together for several years. The female is responsible for the nest construction, hatching the eggs and takes care of the bulk of the feed turns. Most finches have one clutch per year, accounting for four to five eggs.


ROODHALSFUUT

De roodhalsfuut is een vrij unieke verschijning in Nederland en een zeer zeldzame broedvogel. Het aantal broedende paartjes is zo ongeveer op 2 handen te tellen en die vind je (vooralsnog) alleen in Drenthe. En dan alleen in kleine ondiepe vennen. Bij het maken van deze foto heb ik 3 paartjes kunnen vaststellen. Overwinteren doen ze op zee of op de (grotere) binnenwateren.

Net als zijn familiegenoot eet de roodhalsfuut vis, maar wel veel minder. Ze moeten het vooral van waterinsecten (larven) hebben.